ენგურჰესი

ჰესის თაღოვანი კაშხლის სიღრმითი წყალსაშვების მწყობრიდან გამოსული მისაბჯენი ფარისა და მისი ამწე სისტემის რეაბილიტაციის პროექტების საბაზისო მონაცემები და "ორგენერგომშენის" მიერ შესრულებული სერვისები

დამკვეთი: ენგურჰესის დირექცია
გენ. დამპროექტებელი: DSD Noel
გენ. კონტრაქტორი: DSD Noel
სუბკონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
გენ. კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი
ნაგებობა სამუშაოს დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
ერთ. განზ. რაოდენობა სამუშაოების მონიტორინგი სამონტაჟო სამუშაოების კონსულტაციები სამშენებლო სამუშაოების კონსულტაციები
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი მისაბჯენი ფარის 4 სექციის ასაწყობად და შესადუღებლად სპეც. საამქროს ლითონკონსტრ. დამზადება ფოთის გემთსაშენ ქარხანაში 20 + - - 2005
2 საამქროს ლითონკონსტრუქციების ტრანსპორტირება ფოთიდან თაღოვან კაშხალამდე და მისი აწყობა კაშხლის ქიმზე ტ·კმ 20X120 + + +
3 გერმანიიდან მოწოდებული მისაბჯენი ფარის 4 სექციის, მისი ამწე სისტემისა და ყველა სხვა მოწყობილობის მიღებაში მონაწილეობა
მისაბჯენი ფარის ზომა
მისაბჯენი ფარის წონა
სულ მოწყობილობის წონა


9,09x9,25
203
301
+ - -
4 4 სექციის საკონტაქტო ზედაპირების დამუშავება, დაწყობა სპეციალურ საყრდენეზე, მისი ინსტრუმენტალური გამართვა, შედუღება და ზედაპირების კვლავ დამუშავება კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
5 ფარის განსაზღვრულ კონტურზე შემჭიდროებების დამაგრება და ნაკერების დამუშავების შემდეგ ზედაპირების შეღებვა კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
6 ფარზე მექანიკური, ელექტრო და ჰიდრავლიკური მოწყობილობების დამაგრება კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
7 h=1,5 მ. ბურღილების მოწყობა ამწე სისტემის საყრდენების მ-36 ანკერებისათვის რაოდ. 14 + + +
8 ამწე სისტემის მსაყრდენების 0,7x0,7x0,3 მ ბეტონის ბალიშების მომზადება რაოდ. 21 + + +
9 ამწე სისტემის შტანგების დასაკიდი კონსტრუქციის მონტაჟი კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
10 მ–36 ანკერების ცემენტაცია და ამწე სისტემის მონტაჟი კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + + +
11 ამწე სისტემაზე ელექტრო და ჰიდრავლიკური მოწყობილობების მონტაჟი კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
12 მისაბჯენი ფარის სავალი მიმმართველების დამუშავება–მომზადება კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
13 ფარის დაკიდება ამწე სისტემაზე შტანგებით და მისი ჩაშვება წყალში კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -
14 ტესტები კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად + - -

პროექტებში დაბრუნება