პროექტები

"ორგენერგომშენის" მიერ განხორციელებული სერვისები/პროექტები

გავითვალისწინეთ რა, რომ ეს ვებ-საიტი განკუთვნილია ჰიდროენერგეტიკული და მსგავსი ნაგებობების “კონტრაქტორი“ და „დამკვეთი“ კომპანიებისათვის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში ჩვენს მიერ შესრულებული მომსახურეობების გასაცნობად, საკმარისად ჩავთვალეთ კონკრეტულად ამ განხრით „ორგენერგომშენის“ მიერ მხოლოდ "საქჰიდროენერგომშენთან" თანამშრომლობით ჰესების მშენებლობებზე და რეაბილიტაციებზე დაგროვილი საკმაოდ შთამბეჭდავი პრაქტიკული გამოცდილების პრეზენტაცია;

ასევე მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ჰესების მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი „ორგენერგომშენის“ მიერ დაპროექტებული სამი რეგიონალური ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის გენგეგმებისა და ძირითადი მაჩვენებლების წარმოდგენა.


შენიშვნა: ხუდონჰესი მოქმედ ჰესებში ნაჩვენებია პირობითად.

ჰესების მშენებლობის პროექტების საბაზისო მონაცემები (მოცემულობები ტექნიკური დახმარების შემადგენელი სერვისებისათვის):

    ჰესების სათავე ნაგებობების ამორტიზებული (მწყობრიდან გამოსული) ფარების რეაბილიტაციის პროექტების საბაზისო მონაცემები და ტექნიკური დახმარების ფარგლებში შესრულებული სერვისები:


სხვა პროექტები:

No პროექტის დასახელება დამკვეთი შესრულების პერიოდი, წწ.
1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციისა და წარმოების პროექტი აკურის / ალმასიანის ქუჩებზე, ქ. თბილისში ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "მშენებელი 2012" 2014
2 მდ. სტორზე ჰესი-2-სა და ჰესი-3-ის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მოდიფიცირებული წინა საპროექტო სტადიები საინვესტიციო პროექტები საკუთარი კაპდაბანდება 2017-2018