ჯვარის ბაზა

რეგიონალური ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზა ჯვარში

ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის პროექტი ჯვარში

დამკვეთი: საქჰიდროენერგომშენი
გენ. დამპროექტებელი: ორგენერგომშენი (თბილისის ფილიალი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი

N პროექტის დასახელება დანიშნულება ძირითადი მაჩვენებლები სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ
1 2 3 4 5
  ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის
გაფართოებისა და რეკონსტრუქციის
პროექტი ჯვარში
მდ. ენგურის აუზში ჰესების მშენებლობის საწარმოო
და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა
- ტერიტორია - 80 ათ. მ2
- ბეტონის კვანძი - 90 ათ. მ3/წ
- ცემენტის საწყობი - 1200ტ.
- ტრანსპორტის საწარმო - 300 ერთ.
- მექანიზმ. საწარმო - 100 ერთ.
- ხის დამამუშავ. საწარმო - 12ათ. მ 3/წ
- სარკინიგზო ჩიხები - 3,4 კმ
1969-1970

იხ. საწარმოო ბაზის გენგეგმა

პროექტებში დაბრუნება