ხუდონჰესი

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ხუდონჰესი

მდ. ენგურზე:

(დაკონსერვებული მშენებლობა)

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 640
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 1455
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 89/230
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 490
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 1924
საანგარიშო დაწნევა, მ 124
რეგულირების ტიპი: სეზონური
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 3699
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 200
შემავსებელი ცემენტაცია ნაკერების დამონოლითების ჩათვლით, ათ. მ2 200
გამამაგრებელი ცემენტაცია, ათ. მ3 350
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 2386
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 8
შენიშვნა: მშენებლობა დაკონსერვებულია 1989წ. ამ დროისათვის შესრულებულია მშენებლობის საერთო ღირებულების 25%;

ხუდონჰესის ჰიდროკვანძის ნაგებობების გეგმა
1. თაღოვანი კაშხალი
2. სიღრმითი წყალსაგდები
3. ზედაპირული წყალსაგდები
4. ჩამქრობი ჭა
5. სამშენებლო გვირაბი
6. წყალმიმღები
7. სარემონტო ავარიული საკეტების შენობა
8. სადაწნეო წყალსატარები
9. ჰესის შენობა
10.შენობასთან მისასვლელი გვირაბი
11.გამყვანი გვირაბი
12. სალტეების გვიურაბი
13. 500 კვ ღია გამანაწილებელი ქვესადგური
14. საავტომებოლო გვირაბი


ხუდონჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

პარამეტრები:
სიგანე, მ 24
სიგრძე, მ 95
სიმაღლე, მ 60
განლაგების მაქსიმალური სიღრმე, მ 85
გეოლოგიური პირობები:
ტუფოქვიშაქვები, პორფირიტები, ლავაბრექჩიები და ტუფობრექჩიები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
კლდის დამუშავება, ათ. მ3 270
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 21
შენიშვნა: მოცულობებში გათვალისწინებულია სამუშაოები შესრულებული მთელ სადაწნეო-ძალოვან კვანძზე, მათ შორის: 293 მ სიგრძის და 6 მ დიამეტრის სამძაფიან სადაწნეო გვირაბზე; 13х110х29 მ განზომილების მქონე საკეტების შენობაზე; 160 მ სიგრძის და 5მ დიამეტრის სამძაფიან დახრილ წყალსატარზე; ჰეს-ის მიწისქვეშა ნაგებობაზე და 90 მ სიგრძისა და 8 მ დიამეტრის სამძაფიან გამომყვან გვირაბზე.


ხუდონჰესის მიწისქვეშა სადაწნეო ძალოვანი კვანძის ჭრილი
1. წყალმიმღები
2. მესერი
3. სარემონტო ფარი
4. საავარიო - სარემონტო ფარების სათავსო
5. სადაწნეო მილსადენი
6. ჰესის შენობა
7. გამთანაბრებელი კამერა
8. გამყვანი გვირაბი

„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ხუდონჰესის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 სამძაფიანი დაწნევითი გვირაბები, d=6 მ, L=293მ გვირაბების გაყვანა, გამაგრება და მოპირკეთება + + + + + 1984÷1989
2 მიწისქვეშა საავარიო–სარემონტო შენობა 13х110х29მ ქანების დამუშავება,გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
3 მიწისქვეშა სამძაფიანი დახრილი წტალსატარები d=5მ, L=160მ მიწისქვეშა დახრილი წყალსატარების ქანების დამუშავება,გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
4 მიწისქვეშა ჰესის შენობა შენობის ქანების დამუშავება,გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
5 სამძფიანი გამყვანი გვირაბები d=8მ, L=90მ გვირაბების გაყვანა,გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +

პროექტებში დაბრუნება