ქუთაისის ბაზა

რეგიონალური ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზა ქუთაისში

ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის პროექტი ქუთაისში

დამკვეთი: საქჰიდროენერგომშენი
გენ. დამპროექტებელი: ორგენერგომშენი (თბილისის ფილიალი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი

N პროექტის დასახელება დანიშნულება ძირითადი მაჩვენებლები სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ
1 2 3 4 5
  ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის
გაფართოებისა და რეკონსტრუქციის
პროექტი ქუთაისში
დასავლეთ საქართველოში ჰესების მშენებლობის საწარმოო
და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა
- ტერიტორია - 85 ათ. მ2
- რკ. ბეტონის საწარმო - 25 ათ. მ3/წ
- ცემენტის საწყობი - 600ტ.
- ტრანსპორტის საწარმო - 100 ერთ.
- მექანიზმ. საწარმო - 100 ერთ.
- ხის დამამუშავ. საწარმო - 5ათ. მ 3/წ
- სარკინიგზო ჩიხები - 2,1 კმ
1971-1972

იხ. საწარმოო ბაზის გენგეგმა

პროექტებში დაბრუნება