ვარდნილჰესი

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ვარდნილჰესი I

მდ. ერისწყალზე:

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 220
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 700
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 7/145
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 425
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 710
საანგარიშო დაწნევა, მ 559
რეგულირების ტიპი: სეზონური
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 2074
ყრილი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 3342
შემავსებელი ცემენტაცია ნაკერების დამონოლითების ჩათვლით, ათ. მ2 12
საფუძვლის ცემენტაცია გასამაგრებელი ცემენტაციის ჩათვლით, ათ. მ2 43
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 138
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 43
გაშვების წელი: 1971
ძირითადი ნაგებობების მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 60

ვარდნილჰესი I-ის ნაგებობების გეგმა
1. სიღრმითი წყალსაშვების ფარების შახტა
2. სამშენებლო გვირაბი
3. წყალმიმღები
4. სატურბინო მილსადენი
5. სყალსსაგდები
6. ჰესის შენობა
7. ღია ქვესადგური
8. ქვანარევი გრუნტის კაშხალი

ვარდნილჰესი I-ის ქვანარევი გრუნტის კაშხალი:

პარამეტრები:
სიმაღლე, მ 58
სისქე:
ქიმზე, მ 10
საფუძველთან, მ 195
ქიმის სიგრძე, მ 890
გეოლოგიური პირობები:
მესამეული დანალექების ნახევრად კლდოვანი ქანები, მკვრივი თიხები, ქვიშაქვები, კონგლომერატები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 87
მინაყარი სულ, ათ. მ3 2191
მათ შორის
ქვაყრილი, ათ. მ3 1191
კონგლომერატების ეკრანი, ათ. მ3 810
დრენაჟი და ფილტები, ათ. მ3 190
შემავსებელი ცემენტაცია და ნაკერების დამონოლითება, ათ. მ2 12
საფუძვლის ცემენტაცია და ნაკერების დამონოლითება, ათ. მ2 43
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 30

ვარდნილჰესი I-ის კაშხალი
1. ქვანაყარი
2. ფილტრი
3. არმობეტონის ფილა
4. თიხნარის ეკრაანი
5. დიდი გაბარიტების ქვაყრილი

გამყვანი არხი ვარდნილჰესი I-დან შავ ზღვამდე

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 23300
მათ შორის:
მოპირკეთებული უბნები, მ 860
ქვედა სიგანე, მ 45/60
ზედა სიგანე, მ 60/120/150
სიღრმე, მ 6/12
ფერდობები 1:2/1:2.5
წყლის ხარჯი, მ3/წმ 710/756
გეოლოგიური პირობები:
საწყისი უბანი – კონგლომერატები, ქვიშაქვები და თიხები, დანარჩენი უბანი – ალუვიური, პროლუვიური და ჭაობური წარმონაქმნები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 9322
ყრილი, ათ. მ3 663
ბეტონი და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 12


გამყვანი არხი ჰესი I-დან შავ ზღვამდე
1. ვარდნილჰესი I
2. ვარდნილჰესი II
3. ვარდნილჰესი III
4. ვარდნილჰესი IV
5. ენგურჰესის გამყვანი გვირაბი
6. ენგურჰესის მიწისქვეშა შენობა

ვარდნილჰესი II, III, IV შავ ზღვამდე

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
გენ. კონტრაქტორის ტექნიკური დახმარება: ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 3x40   120
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 3x127     400
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 425
საანგარიშო დაწნევა, მ 11
რეგულირების ტიპი: სეზონური
ნაგებობების შემადგენლობა:
3 ტიპიური ჰესი, მოთავსებულია 23300 მ სიგრძის გამომყვან არხზე. ნაგებობის შემადგენლობაში შედის: ჰესის შენობა არხზე, ბურჯები, საყრდენი კედლები, წყალსაგდებები და 110 კვტ ღია გამანაწილებელი კვანძი (ОРУ)
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 1668
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 729
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 248
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 5
გაშვების წელი: 1973-77
ძირითადი ნაგებობების მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 66


ჭრილი ვარდნილჰესი II, III, IV-ის ჰიდროაგრეგატების ღერძზე

„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ვარდნილჰესის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ჰესი–I ქვანაყარი გრუნტის კაშხალი თიხნარის ეკრანით კაშხლის ქვაბულის დამუშავება + + + + 1972÷1982
2 ჰესი–I ქვანაყარი გრუნტის კაშხალი თიხნარის ეკრანით ქვის ნაყარისა და თიხნარის ეკრანის ამოყვანა შესაბამისი დატკეპნის ტექნოლოგიით + + + +
3 ჰესი–I ქვანაყარი გრუნტის კაშხალი თიხნარის ეკრანით რკ. ბეტონის ფილის და ნაყარი ქვის მოწყობა + + + +
4 მაგისტრალური გამყვანი არხი ჰესი–I-დან შავ ზღვამდე არხის მშენებლობა + + + + +
5 არხზე განლაგებული ჰესი–I, II, III, IV-ის საყრდენი კედლები და ბურჯები საყრდენი კედლებისა და შუალედური ბურჯების მშენებლობა + + + + +

პროექტებში დაბრუნება