რიონჰესი

ჰესის წყალსაშვიანი კაშხლის ამორტიზებული მარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაციის პროექტის საბაზისო მონაცემები და "ორგენერგომშენის" მიერ შესრულებული სერვისები

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: საქჰიდროენერგომშენი
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
სუბკონტრაქტორი: თბილსრესმშენი
გენ. კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი
ნაგებობა სამუშაოს დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
ერთ. განზ. რაოდენობა დამზადების, ტრანსპორტირების და საწყისი ტესტირების ინსპექტირება შედუღებისა და სამონტაჟო სამუშაოების ინსპექტირება შედუღებისა და სამონტაჟო სამუშაოების კონსულტაციები
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 რიონჰესის წყალსაშვიანი კაშხალი 4 ფარის დამზადება თბილისისა და რუსთავის ლითონკონსტრუქციების ქარხნებში
- ფარის ზომა
- ფარის წონა

10,2x11,25
4X76=304
+ - - 2000
2 2 ნაწილისგან შემდგარი 4 ფარის ტრანსპორტირება თბილისის და რუსთავის ქარხნებიდან რიონჰესის სათავე ნაგებობამდე ტ·კმ 4x304x270 + - +
3 ამორტიზებული ფარების დემონტაჟი წყალსაშვიანი კაშხლის 4 მალიდან
- წონა
4X79,5=318 - + +
4 ფარების სავალი მიმმართველების მომზადება ოთხივე მალში 4 კომპლ. ინსტრ. თანახმად - + +
5 2 ნაწილისგან შემდგარი ფარების მონტაჟი ოთხივე მალში 4 კომპლ. 4x76=304 - + +
6 საკონტაქტო ნაკერების (შოვების) ზედაპირების მომზადება (დამუშავება) შედუღებამდე 4 კომპლ. ინსტრ. თანახმად - + +
7 ნაკერების (შოვების) შედუღება, კვლავ დამუშავება და შეღებვა 4 კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად - + +
8 ბორბლების მონტაჟი ფარებზე და შემჭიდროებების დამაგრება 4 კომპლ. პროექტისა და ინსტრ. თანახმად - + +
9 ტესტები ინსტრ. თანახმად + - -