ვარციხეჰესი

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ვარციხეჰესი I, II, III, IV:

მდ. რიონზე

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 4x4   184
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 4x262.5   1050
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 2/14.6
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 350
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 2950
საანგარიშო დაწნევა, მ 15
რეგულირების ტიპი: სეზონური
ნაგებობების შემადგენლობა:
სათაო (ძირითადი) კვანძი, რომელიც წარმოაგენს წყალსაგდებ კაშხალს დაბალ ზღურბლზე გათვალისწინებულს 2950 მ3/წმ წყლის გაშვებაზე, მიწის კაშხალი და წყალმიმღები, რომელიც უზრუნველყოფს 350 მ3/წმ წყლი, წყლის გატარების სალექარი და 27000 მ სიგრძის სადერივაციო არხი. ჰეს I, II, III, IV ნაგებობები, მათ შორის ბურჯები და საყრდენები, იდენტურია და განთავსებულია არხზე
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 16577
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 7047
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 785
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 25
გაშვების წელი: 1976-1988
მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 140

ვარციხეჰესების სათაო კვანძი
1.წყალსაშვიანი კაშხალი
2.გამრეცხი გალერეები
3.სალექარი
4.წყალმიმღები
5.მიწის კაშხალი
6.გამყვანი არხი

ვარციხეჰესების გამყვანი არხი

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 27134
მათ შორის:
მოპირკეთებული უბნები, მ 6050
ქვედა სიგანე, მ 25
ზედა სიგანე, მ 60/65
სიღრმე, მ 6
ფერდობები 1:2/1:2.5
წყლის ხარჯი, მ3/წმ 350
გეოლოგიური პირობები:
დელუვიური თიხნარი, ალაგ-ალაგ იშვიათი კენჭნარით და ხრეშით, ალუვიური კენჭნარი, ალაგ-ალაგ იშვიათი კაჭარით
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 16600
ყრილი, ათ. მ3 6700
ქვიშა-ხრეშის მომზადება, ათ. მ3 259
ფილტრის მასალა, ათ. მ3 59
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 79

ვარციხეჰესების გამყვანი არხის გეგმაჭრილი ჰესი I, II, III, IV აგრეგატების ღერძზეჭრილი ჰესი I, II, III, IV წყალსაშვებზე

„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ვარციხეჰესის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 სათაო კვანძის ბეტონის წყალსაშვიანი კაშხალი მდ. რიონზე კაშხლის, წყალსაგდები ჭის და ფლუტბეტის მშენებლობა + + + + + 1976÷1988
2 ბეტონის კაშხალთან შეთავსებული გრუნტის ყრუ კაშხალი მდ. რიონზე კაშხლის მშენებლობა + + + + +
3 სადერივაციო გამყვანი არხის გამრეცხი გალერეები, წყალმიმღები და სალექარი გამრეცხი გალერეების, წყალმიმღებისა და სალექარის მშენებლობა + + + + +
4 გამყვანი სადერივაციო არხი, L=27000 მ არხის პროფილის დამუშავება და რელიეფის შესაბამისად ხარისხიანი ნაყარის მოწყობა + + + + +
5 არხზე განლაგებული I, II, III, IV ჰესების საყრდენი კედლები და ბურჯები რკ. ბეტონის ბურჯებისა და საყრდენი კედლების მშენებლობა + + + + +

პროექტებში დაბრუნება