თბილისის ბაზა

რეგიონალური ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზა თბილისში

ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის პროექტი თბილისში

დამკვეთი: საქჰიდროენერგომშენი
გენ. დამპროექტებელი: ორგენერგომშენი (თბილისის ფილიალი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი

N პროექტის დასახელება დანიშნულება ძირითადი მაჩვენებლები სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ
1 2 3 4 5
  ცენტრალური საწარმოო სარკინიგზო ბაზის
გაფართოებისა და რეკონსტრუქციის
პროექტი თბილისში
აღმოსავლეთ საქართველოში ჰესების მშენებლობის საწარმოო
და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა
- ტერიტორია - 120 ათ. მ2
- რკ. ბეტონის საწარმო - 35 ათ. მ3/წ
- ცემენტის საწყობი - 1000ტ.
-ლითონკონსტრუქც. საწარმო - 5 ათ. ტ./წ
- ხის დამამუშავ. საწარმო - 10ათ. მ 3/წ
- ტრანსპორტის საწარმო - 200 ერთ.
- მექანიზმ. საწარმო - 100 ერთ.
- სარკინიგზო ჩიხები - 3,7 კმ
1986-1987

იხ. საწარმოო ბაზის გენგეგმა

პროექტებში დაბრუნება