ლაჯანურჰესი

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ლაჯანურჰესი

მდ. ლაჯანურზე:

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 113
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 438
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 18/25
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 100
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 420
საანგარიშო დაწნევა, მ 128
რეგულირების ტიპი: სეზონური
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 1063
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 678
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 230
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 33
გაშვების წელი: 1961
მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 76

1. დაბალზღურბლიანი ბეტონის კაშხალი მდ. ცხენისწყალზე
2. უდაწნეო გვირაბი
3. წყალსაცავი
4. თაღოვანი კაშხალი
5. წყალმიმღები
6. სადაწნეო დერივაციული გვირაბი
7. გამთანაბრებელი შახტა
8. ჰესის მიწისქვეშა შენობა
9. გამყვანი გვირაბი

ლაჯანურჰესის თაღოვანი კაშხალი:

პარამეტრები:
სიმაღლე, მ 69
მათ შორის საცობი, მ 20
სისქე:
ქიმზე, მ 3.7
საცობთან კონტაქტზე, მ 8
საფუძველთან კონტაქტზე, მ 13
სიგრძე ქიმის თაღოვან ნაწილზე, მ 127
გეოლოგიური პირობები:
თხელ შრეებიანი, ალაგ–ალაგ დაბზარული კირქვები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 13
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 2.2
ფილტრაციის საწინაღო ცემენტაციის ფარდა, ათ. მ3 5.6
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ2 1.2
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 2.1

ლაჯანურის თაღოვანი კაშხლის ცენტრალური ჭრილი
1. კაშხლის ტანი
2. უხეში მესერი
3. ფსკერული წყალსაშვის მილები
4. საცობი


ლაჯანურჰესის უდაწნეო წყალსაგდები გვირაბი

წყალსაგდები მდ. ცხენისწყლიდან მდ. ლაჯანურის წყალსაცავამდე

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 5524
შიდა დიამეტრი, მ 5
მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, მ3/წმ 60
გეოლოგიური პირობები:
დაბზარული კირქვები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გვირაბის დამუშავება, ათ. მ3 551
ტიუბინგების ჩაღრმავების ბეტონით შევსება, ათ. მ3 23
ტიუბინგების დაყენება, ათ. ტ 17
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ2 576

ლაჯანურჰესის სადაწნეო დერივაციული გვირაბი

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 2549
შიდა დიამეტრი, მ 6
მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, მ3/წმ 100
გეოლოგიური პირობები:
საწყისი უბანი – დაბზარული სქელშრიანი კირქვები შემდეგ – ტლანქშრიანი კირქვები, ალაგ–ალაგ დაბზარული
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გვირაბის დამუშავება, ათ. მ3 112
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 28
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ2 44

ლაჯანურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

პარამეტრები:
სიგანე, მ 18
სიგრძე, მ 557
სიმაღლე, მ 56
განლაგების მაქსიმალური სიღრმე, მ 140
გეოლოგიური პირობები:
ტლანქშრიანი, დუნეკარსტული და დაბზარული კირქვები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გვირაბის დამუშავება, ათ. მ3 195
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 98
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ2 11
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 11

ჭრილი ლაჯანურჰესის მიწისქვეშა ძალოვანი კვანძის კომპლექსზე
1. გამთანაბრებელი შახტა
2. გამყვანი გვირაბი


„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ლაჯანურჰესის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 თაღოვანი კაშხალი ქვაბულის დამუშავება + + + + 1954÷1960
2 თაღოვანი კაშხალი კლდისპირა და შუატანის ზონების ბეტონირება + + + +
3 უდაწნეო წყალსაგდები გვირაბი მდ. ცხენისწყალიდან მდ. ლაჯანურის წყალსაცავამდე გვირაბის გაყვანა (ქანების დამუშავება) გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
4 სადაწნეო გვირაბი წყალსაცავიდან მიწისქვეშა ჰესის შენობამდე გვირაბის გაყვანა (ქანების დამუშავება) გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
5 მიწისქვეშა ჰესის შენობა ქანების დამუშავება, გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +


პროექტებში დაბრუნება