ჟინვალჰესი

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ჟინვალჰესი:

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 130
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 4855
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 370/520
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 110
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 2200
საანგარიშო დაწნევა, მ 128
რეგულირების ტიპი: სეზონური
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 6800
ყრილი, მინაყარი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 6215
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 335
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 34
გაშვების წელი: 1985
მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 132ჟინვალჰესის ჰიდროკვანძის სქემა
1. გრუნტის კაშხალი
2. საცემენტაციო გალერეა
3. ჰესის შენობა
4. ღია გამანაწილებელი ქვესადგური
5. ტურბინების წყალსატარი
6. სამშენებლო გვირაბი
7. ზედაპირული წყალსაგდები
8. გვერდითი წყალსაშვი
9. სიღრმითი წყალსაგდები
10. წყალმიმღები
11. უდაწნეო გამყვანი გვირაბი

ჟინვალჰესის ქვანარევი გრუნტის კაშხალი:

პარამეტრები:
სიმაღლე, მ 102
სისქე:
ქიმზე, მ 9
საფუძველთან, მ 484.75
სიგრძე ქიმის გასწვრივ, მ 415
ბირთვი: თიხნარისგან; დრენაჟი და ფილტრები – ხრეშიანი გრუნტებისგან; გვერდითი პრიზმები – კენჭნარისგან
გეოლოგიური პირობები:
თიხოვანი არგილიტები, მერგელები, მერგელოვანი კირქვები, მიკროკონგლომერატები ცემენტირებული უპირატესად ამოფრქვეული, იშვიათად ლექვადი სახეობების, ცალკეული ქვიშაქვებისა და მერგელების შუაშრეებიანი ლოდების ჩათვლით
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 5900
ხარისხიანი ყრილი, ათ. მ3 5625
მათ შორის
დრენაჟი და ფილტები, ათ. მ3 165
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ3 3
გამამაგრებელი ცემენტაცია, ათ. მ3 11
ფილტრაციის საწინაღო ცემენტაციის ფარდა, ათ. მ3 14
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 34
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 9

ჟინვალჰესის კაშხალი
1. 0,3 მ სისქის არმობეტონის ფილები
2. ხრეში
3. თიხნარის გული
4. 10-15 სმ სისქის შპრიცბეტონი
5. საცემენტაციო გალერეა
6. ორრიგი საცემენტაციო ფარდა- 80 მ-მდე სიღრმით
7. საქონტაქტო ცემენტაცია სიღრმით 10-15 მ


ჟინვალჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

პარამეტრები:
სიგანე, მ 15
სიგრძე, მ 61
სიმაღლე, მ 41
ზედაპირიდან განლაგების სიღრმე, მ 110
გეოლოგიური პირობები:
ლავაბრექჩიები და ტუფობრექჩიები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
კლდის დამუშავება, ათ. მ3 138
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 62
შენიშვნა: მოცულობებში გათვალისწინებულია სამუშაოები, შესრულებული მთელ სადაწნეო ძალოვან კვანძზე

ჟინვალჰესის ძალოვანი კვანძის ჭრილი


ჟინვალჰესის უდაწნეო გამყვანი გვირაბი

პარამეტრები:
ვარცლიანი სიგრძე, მ 8600
ვარცლისებრი კვეთი, მ2 5x5
წრიული კვეთი დიამეტრით, მ 5
საანგარიშო გამტარუნარიანობა, მ3/წმ 110
გეოლოგიური პირობები:
ძლიერ დაბზარული ბაზალტური ლავები და ფხვიერი ვულკანური ამონაფრქვევები; წყლოვანი თიხოვანი გრუნტები და კონლომერატები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 290
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 65

„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ჟინვალჰესის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 გრუნტის კაშხალი თიხის გულით კაშხლის ქვაბულის დამუშავება + 1972÷1982
2 გრუნტის კაშხალი თიხის გულით თიხის გულის და გრუნტის პრიზმების ამოყვანა დატკეპნის შესაბამისი ტექნოლოგიით +
3 მიწისქვეშა ჰესის შენობა ქანების დამუშავება (გამაგრება) და მოპირკეთება + + + + +
4 წყალგამყვანი უდაწნეო გვირაბი ჰესის შენობიდან ბუფერულ ბასეინამდე გვირაბის გაყვანა (ქანების დამუშავება), გამაგრება და მოპირკეთება +
5 ჟინვალი–თბილისის მაგისტრალური წყალსადენი d=3,3მ და l=4,5მ რკ. ბეტონის მილების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი + + + + +

პროექტებში დაბრუნება