ენგურჰესი

ჰესის მშენებლობის პროექტის საბაზისო მონაცემები (მოცემულობა ტექნიკური დახმარების სერვისებისათვის)

ენგურჰესი

მდ. ენგურზე:

დამკვეთი: საქმთავარენერგო
გენ. დამპროექტებელი: ჰიდროპროექტი (თბილისი)
გენ. კონტრაქტორი: საქჰიდროენერგომშენი
კონტრაქტორის ტექნიკური
დახმარება / მომსახურება:
ორგენერგომშენი

პარამეტრები:
სიმძლავრე, მგვტ 1300
გამომუშავება, მლნ კვტ. სთ 4430
წყალსაცავის მოცულობა, მლნ. მ3 676/1110
საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ 450
წყალსაგდები ხარჯი, მ3/წმ 2500
საანგარიშო დაწნევა, მ 325
რეგულირების ტიპი: სეზონური
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 4363
ყრილი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 960
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ2 1214
საძირკვლის ცემენტაცია, ათ. მ2 1199
სადრენაჟო ფარდა, ათ. მ2 34
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 4083
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 56
გაშვების წელი: 1978
ძირითადი ნაგებობების მშენებლობის ხანგრძლივობა, თვე: 72

ენგურჰესის სქემატური გეგმა და გრძივი ჭრილი
1. ჯვარის წყალსაცავი;
2. თაღოვანი კაშხალი;
3. სიღრმითი წყალმიმღები;
4. სადაწნეო დერივაციული გვირაბი;
5. აქვედუკი მდ. ოლორზე;
6. აქვედუკი მდ. ერისწყალზე;
7. გამთანაბრებელი რეზერვუარი;
8. მიწისქვეშა ჰესის შენობა
9. უდანწეო გამყვანი გვირაბი;
10. გალის წყალსაცავი

ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი:

პარამეტრები:
სიმაღლე, მ 271.5
მათ შორის საცობი, მ 50
სისქე:
ქიმზე, მ 10
საცობთან კონტაქტზე, მ 52
საფუძველთან კონტაქტზე, მ 90
ქიმის სიგრძე ქიმის თაღოვან ნაწილზე, მ 605
ბურჯების სიგრძე, მ 123
ბეტონი: 350 მარკის
გეოლოგიური პირობები:
დაბზარული კირქვები და ბარემის იარუსის დოლომიტები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გრუნტის დამუშავება, ათ. მ3 3432
ყრილი, დრენაჟი და ფილტრები, ათ. მ3 6
ბეტონი და რკინაბეტონი, ათ. მ3 3838
შემავსებელი ცემენტაცია, ნაკერების დამონოლლითება, ათ. მ2 314
ფილტრაციის საწინაღო ცემენტაციის ფარდა, ათ. მ3 33
გამამაგრებელი ცემენტაცია, ათ. მ3 569
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 12

თაღოვანი კაშხლის გეგმა
1.ავარიული ფარების სათავსოსთან მისასვლელი გალერეა
2. დერივაციული სადაწნეო გვირაბი
3. ავარიული ფარების სათავსო
4. წყალმიმღები
5. სამშენებლო გვირაბი


ენგურჰესის თაღივან კაშხლის ცენტრალური ჭრილი
1. მისაბჯენი ფარის საყრდენები
2. I რიგის გაშვების ჰორიზონტი
3. მუდმივი სიღრმითი წყალსაშვები
4. პერიმეტრალური ნაკერი
5. სამშენებლო პერიოდის ფსკერული წყალსაშვები

ენგურჰესის სადაწნეო დერივაციული გვირაბი

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 15050
მათ შორის:
აქვედუკი მდ. ოლორზე, მ 210
აქვედუკი მდ. ერისწყალზე, მ 91
შიდა დიამეტრი, მ 9.5
მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, მ3/წმ 450
დაწნევა:
დასაწყისში, მ 110
ბოლოში, მ 175
განლაგების მაქსიმალური სიგრძე მიწის ზედაპირიდან, მ 640
გეოლოგიური პირობები:
0.5 კმ სიგრძის საწყისი უბანი
ბარემის კირქვები
1,5 კმ სიგრძის შემდეგი უბანი
ტურონ–სენონის თხელი საშუალოშრეებიანი კირქვები
დანარჩენი უბანი
მასტრიხტ-დატის შრეებიანი კირქვები
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
გვირაბის დამუშავება, ათ. მ3 1700
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 490
შემავსებელი ცემენტაცია, ათ. მ2 452
გამამაგრებელი ცემენტაცია, ათ. მ3 576
ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი, ათ. ტ 9

ენგურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 127
სიგანე, მ 22
სიმაღლე, მ 51
განლაგების მაქსიმალური სიღრმე, მ 100
გეოლოგიური პირობები:
რთული ბლოკური სტრუქტურის კირქვა
(ზედაცარცული), ალაგ–ალაგ დაბზარული
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
კლდის დამუშავება, ათ. მ3 685
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 277
შემავსებელი ცემენტაცია და ნაკერების დამონოლითება, ათ. მ2 331
გამამაგრებელი ცემენტაცია, ათ. მ3 73
ლითონკონსტრუქციების და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი, ათ. ტ 45

ენგურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა
ჭრილი ენგურჰესის აგრეგატის ღერძზე


ენგურჰესის უდაწნეო გამყვანი გვირაბი

პარამეტრები:
სიგრძე, მ 3150
კვეთი, მ2 10.8x13.2
გამტარუნარიანობა, მ3/წმ 450
განლაგების მაქსიმალური სიღრმე, მ 250
გეოლოგიური პირობები:
დაბზარული და ძლიერ დაბზარული მასტრხტ–დატის,
მერგელური და ცარცისებური კირქვები (2200მ)
მერგელური მასტრიხტ–დატის მკვრივი შრეებიანი კირქვები (950 მ
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
კლდის დამუშავება, ათ. მ3 551
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება, ათ. მ3 139
შემავსებელი ცემენტაცია და ნაკერების დამონოლითება, ათ. მ2 77

„ორგენერგომშენის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები ენგურჰესის მშენებლობის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში:

ნაგებობები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასახელება ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი სამუშაოების შესრულების პერიოდი, წწ.
სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტები სამუშაოების წარმოების პროექტები საუბნო სამშენებლო ბაზების და დროებითი კომუნიკაციების პროექტები სამუშაოების ზედამხედველობა გაცემული პროექტების დასანერგად საკონსულტაციო მომსახურება საწარმოო-ტექნიკურ საკითხებზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 თაღოვანი კაშხალი ქვაბულის დამუშავება + + + + 1970÷1983
2 თაღოვანი კაშხალი კლდისპირა და შუა ტანის ზონების ბეტონირება + + + +
3 თაღოვანი კაშხალი მასიური მარცხენა საყრდენი კედლის ბეტონირება Rotec-ის (აშშ) კონვეიერული ტექნოლოგიის დანერგვით + + + + +
4 ვერტიკალური სადაწნეო გვირაბის გეოლოგიურად რთული მონაკვეთები გვირაბის გაყვანა (ქანების დამუშავება) გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
5 მიწისქვეშა ჰესის შენობა ქანების დამუშავება, გამაგრება და მოპირკეთება + + + + +
6 გამყვანი ტრაქტი (გვირაბი) გვირაბის გაყვანა (გამაგრება) და მოპირკეთება + + + + +


პროექტებში დაბრუნება